Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende interne en externe partijen.

1. Raad van Toezicht

Ons fonds heeft voor het intern toezicht een Raad van Toezicht ingesteld. Deze raad heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging.

Ook geeft de Raad van Toezicht advies en heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. En doet verslag van zijn bevindingen in het jaarverslag. De jaarverslagen staat op de pagina Documenten.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

Leden Raad van Toezicht

  • mevr. Petra de Bruijn
  • dhr. Hans Molenaar
  • dhr. Peter Priester

2. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de geschiktheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten

3. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg