Onze organisatie

Advies en verantwoording

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen en legt verantwoording af.

1. Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
 • het beleid goed heeft uitgevoerd
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Alle recente jaarverslagen staan op de pagina Documenten.

Samenstelling

In het verantwoordingsorgaan zijn – net als in het bestuur – alle partijen vertegenwoordigd: werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Het orgaan telt negen leden:

 • twee namens de werkgevers, benoemd door Vakcentrum of VGL- vijf namens de werknemers, benoemd door FNV en CNV Vakmensen
 • twee namens de pensioengerechtigden, gekozen bij een verkiezing onder pensioengerechtigden

Leden verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is op 1 augustus 2023 als volgt samengesteld:

Namens de werkgevers

Benoemd tot

Organisatie

Dhr. Eldert Zekveld

1-1-2026

VGL

Vacature

 

 

Namens de werknemers

Benoemd tot Organisatie

Dhr. Paul Heikoop (voorzitter)

1-1-2027

CNV

Dhr. Ronald van der Beek

1-1-2025

CNV

Dhr. Ole Einsbohr

1-1-2025

FNV

Mvr. Marga Jungbacker

1-1-2025

FNV

Vacature

 

 

Namens gepensioneerden

Benoemd tot

 

Dhr. Berry Janssen

1-1-2026

 

Dhr. Jan Visch

1-1-2026

 


V.l.n.r.: dhr. Visch, dhr. Heikoop, dhr. Zekveld, dhr. Einsbohr en dhr. Janssen. 

2. Beleggingsadviescommissie

Het pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Een vermogensbeheerder voert het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of deze zich houdt aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten er geboekt worden.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de beleggingsadviescommissie.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit vier leden van ons bestuur en een extern deskundige.

Leden beleggingsadviescommissie

 • Dhr. Cor Filippini (voorzitter)
 • Dhr. Michel Cardous
 • Mevr. Laetitia de Leede
 • Dhr. Daan Muusers (toehoorder)

Theo Jeurissen (externe deskundige)

3. Pensioen en communicatiecommissie

De pensioen en communicatiecommissie adviseert het bestuur over het pensioenbeleid en de communicatie daarover. Ook neemt het besluiten over individuele gevallen. De commissie adviseert over onder meer:

 • aanpassing van reglementen
 • het vaststellen van de kostendekkende premie- actuariële vraagstukken
 • kwartaalrapportages
 • extern toezicht (AFM en DNB)
 • compliance

Daarnaast adviseert de pensioen en communicatiecommissie het bestuur over communicatie. Ons fonds wil tijdig, begrijpelijk en evenwichtig informeren over de pensioenregeling. Hiervoor heeft ons fonds een communicatiebeleidsplan. 

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de pensioen- en communicatiecommissie.

Samenstelling

De pensioen- en communicatiecommissie bestaat uit vier leden van ons bestuur.

Leden pensioen- en communicatiecommissie

 • Mevr. Neoletta Poelgeest (voorzitter)
 • Mevr. Froukje Mulder
 • Dhr. Michel Cardous
 • Dhr. Daan Muusers (tijdelijk lid)

4. Integraal Risico Management Commissie

De Integraal Risico Management Commissie adviseert het bestuur over de financiën van het fonds en het integrale risicomanagement.

Samenstelling

De Finance & Risk Commissie bestaat uit de voorzitter en 2 commissieleden:

 • Dhr Hein Breekveldt (voorzitter)
 • Mevr. Laetitia de Leede
 • Dhr. Daan Muusers

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van AZL.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg