Over ons

Herstelplan

Volgens de financiële spelregels die gelden voor pensioenfondsen is onze financiële positie niet goed genoeg. Er was eind 2022 een dekkingstekort, want onze beleidsdekkingsgraad was lager dan 104,3%. Ons fonds heeft dus te weinig buffers voor de lange termijn. Ons fonds heeft daarom in 2023 een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt ons fonds vast hoe onze financiële positie naar verwachting weer op het vereiste niveau komt. Hoe de financiële positie van ons fonds is, zien we aan onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen, uitgedrukt in een percentage. Ons fonds publiceert elke maand twee dekkingsgraden in een grafiek:

  1. De actuele dekkingsgraad: een momentopname aan het einde van elke maand
  2. De beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden

In de grafiek is ook een minimaal vereiste dekkingsgraad opgenomen. De minimaal vereiste dekkingsgraad is voor ons fonds 104,3%. Als de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3% is, heeft ons fonds een dekkingstekort. Dat is bij ons fonds al langere tijd het geval.

Wat staat in het herstelplan?

In het herstelplan van ons fonds staat hoe onze financiële positie naar verwachting weer op het vereiste niveau komt. Voor ons fonds betekent dat een beleidsdekkingsgraad van ruim 118,8%, de vereiste dekkingsgraad. Dan zijn we pas echt ‘financieel gezond’.

De vereiste dekkingsgraad rekenen we elk kwartaal opnieuw uit. Gedurende het jaar kan deze dus nog hoger of lager worden. In deze grafiek zie je de meest actuele cijfers.

Hersteltermijn
Ons fonds gaat uit van een hersteltermijn van 10 jaar.

Mogelijke maatregelen

Je pensioen gaat niet omhoog
Elk jaar kijken we normaal gesproken of we je pensioen kunnen verhogen. Zo kunnen de opgebouwde pensioenen meestijgen met de algemene prijsstijgingen. In het nieuwe herstelplan staat dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen.

De pensioenpremie gaat omhoog
Als die maatregel niet genoeg helpt, kijken we of we de pensioenpremie - die jij en je werkgever betalen - kunnen verhogen. Of het opbouwpercentage verlagen; je bouwt dan minder pensioen op. Dat laatste is bijvoorbeeld gebeurd op 1 januari 2021. Hier kan ons fonds trouwens niet helemaal alleen over beslissen. Want het zijn vooral onze sociale partners die bepalen wat er met de pensioenregeling gebeurt.

Uiterste middel: je pensioen gaat omlaag
Op basis van de financiële ontwikkelingen eind 2022 blijkt dat we binnen 10 jaar kunnen herstellen. Dat is op tijd. Bovendien was onze dekkingsgraad op 31 december 2022 hoger dan 90%. Dus hoog genoeg om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsregel. Daarom hebben we besloten de pensioenen in 2023 niet te verlagen. Dat wil niet zeggen dat ons fonds financieel gezond is. Dat is pas het geval als onze beleidsdekkingsgraad ruim 118,8% is.

Op 31 december 2022 was onze beleidsdekkingsgraad 97,9%. Dus lager dan 104,3%. Volgens ons herstelplan is onze beleidsdekkingsgraad ook eind 2023 lager dan 104,3%. Het bestuur van ons fonds bepaalt of we je pensioen verlagen of niet. Het bestuur houdt daarbij rekening met alle mogelijke belangen: van deelnemers, gewezen deelnemers én gepensioneerden. Daarnaast kijkt het bestuur naar verwachte, toekomstige ontwikkelingen. Het verlagen van je pensioen is voor het bestuur altijd het laatste redmiddel. Dus je pensioen gaat alleen omlaag als alle andere maatregelen niet (genoeg) werken.

Of we je pensioen in de toekomst moeten verlagen, is nu nog niet zeker. Er komt namelijk een nieuw pensioenstelsel. Niet alle regels zijn al definitief duidelijk. Maar het lijkt wel zeker dat de regels over het verlagen van je pensioen de komende jaren minder streng worden. Dat maakt de kans dat we je pensioen in de toekomst moeten verlagen kleiner. Nogmaals: er is nog niets zeker. We verlagen je pensioen alleen als alle andere maatregelen niet voldoende helpen en we echt niet anders kunnen.

Hoe nu verder?

We sturen ons nieuwe herstelplan elk jaar vóór 1 april naar DNB. Totdat de financiële positie van ons fonds weer ‘gezond’ is.

Meer informatie

Bekijk ons geplande herstel in de komende 10 jaar in dit schema. Een samenvatting van herstelplan kun je hier downloaden.