Aansluiting

Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen het levensmiddelenbedrijf hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. Dit is vastgelegd in een zogeheten verplichtstelling. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt deze verplichtstelling op en heeft deze gepubliceerd.

Wat betekent dit voor je onderneming?

De bedrijfsactiviteiten van een onderneming bepalen of de onderneming valt onder de werkingssfeer van de verplichtstelling. In dat geval zijn je werknemers verplicht deelnemer in ons fonds.

Is je onderneming actief in de levensmiddelenbranche en nog niet aangesloten bij ons fonds? Vul dan dit vragenformulier in. Stuur ons het vragenformulier en een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

 1. Scan het vragenformulier en een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in en mail het naar werkgevers@bpfl.nl 

  Of

 2. Stuur beide documenten per post naar:
  Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

Binnen één maand na ontvangst van de aansluitingsbrief, moet je je werknemers bij ons fonds aanmelden. Dat geldt ook voor oproepkrachten en thuiswerkers. Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken waardoor de werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn werknemers bij ons fonds. Heb je geen personeel? Lees hier wat je moet doen.

Voordelen van de verplichtstelling

Er is een aantal redenen waarom het systeem van verplichtstelling in het leven is geroepen:

 1. Gedeelde kosten, scherpe premie
  Wij voeren voor een grote groep dezelfde regeling uit. Je deelt de kosten voor de pensioenregeling met andere werkgevers. Samen pensioen regelen en beleggen is goedkoper.
 2. Gedeelde risico’s
  Wij beleggen een deel van de premies. Beleggen is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. De risico’s worden verdeeld over een grote groep, over een langere periode en over verschillende generaties.
 3. Invulling van verantwoord werkgeverschap
  Wij geven namens je organisatie invulling aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zo stellen we samen met jou ‘inkomen voor later’ veilig voor je werknemers. Omdat alle werkgevers in de branche dit op een zelfde manier doen, gaat dit niet ten koste van je concurrentiepositie.
 4. Gezamenlijke inspraak
  Binnen onze pensioenregeling betalen werknemers en werkgevers samen de premie voor het pensioen. Beide belangen worden in het pensioenfondsbestuur evenwichtig vertegenwoordigd en behartigd.