Het Sociaal Fonds voor het levensmiddelenbedrijf is een stichting die wordt bestuurd door sociale partners in de branche. Het Sociaal Fonds is geen onderdeel van het pensioenfonds. Het is dus een apart fonds.

Het Sociaal Fonds heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van het levensmiddelenbedrijf. Denk hierbij aan het geven van voorlichting over de cao, onderzoek naar arbeidsomstandigheden en het verzorgen van opleidingen. Kortom: activiteiten gericht op kennis en persoonlijke ontwikkeling van werkgevers en werknemers in de levensmiddelenbranche.

Dit is een verplichte regeling voor alle werkgevers die onder de cao voor het Sociaal Fonds vallen. Je betaalt dus verplicht een bijdrage (zie verderop) als je onder de cao valt. Je ontvangt hiervoor eerst een voorschotfactuur. Na afloop van het jaar ontvang je van ons de definitieve afrekenfactuur.

Hiervoor moet je een aparte automatische incasso afgeven. Gebruik hierbij dit formulier.

Bijdrage per werknemer

In het overzicht hieronder ziet wat je bijdrage per werknemer is.

Bijdrage-overzicht

2024

2023

Bijdrageheffing maximaal tot AOW leeftijd AOW leeftijd
Grondslag brutoloon Wfsv* brutoloon Wfsv*
Maximumloon € 71.628,00 € 66.956,00

Bijdrage

# werkgever
# werknemer
# totaal

0,26%
0,00%
0,26%

0,26%
0,00%
0,26%

*) het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:
a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;
b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;
c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt;
d. de uitkering van levenslooptegoed.
Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis, blijft buiten aanmerking voor de toepassing van de sociaal fondsregeling.

Meer weten?

Wil je meer weten over je bijdrage voor het Sociaal Fonds en hoe je de bijdrage betaalt? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch op werkdagen (8.30-17.00 uur) via telefoonnummer 088 - 116 3076. Of mail naar sf-levensmiddelenbedrijf@azl.eu.