Beleggingsbeleid

Verantwoord beleggen

Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit vier onderdelen:

  1. Beleggen in ESG-fondsen
  2. Dialoog: ondernemingen aansporen om veranderingen door te voeren
  3. Uitsluiting: niet beleggen in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens
  4. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

1. Beleggen in ESG-fondsen

ESG staat voor 'Environmental, Social and Governance’. ESG-criteria gaan over milieubeleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Ons fonds kijkt hiernaar als we kiezen waar we in gaan beleggen en - als we al beleggingen hebben - of onze beleggingen nog aan deze criteria voldoen. Bij de selectie van externe vermogensbeheerders kijken we onder meer of de vermogensbeheerder de Principles for Responsible Investment (PRI) heeft ondertekend en op welke wijze deze invulling geeft aan verantwoord beleggen. Dit bekijken we elk kwartaal opnieuw.

2. Dialoog met ondernemingen

Door met ze het gesprek aan te gaan proberen we ondernemingen of beleggingsfondsen waaraan we deelnemen aan te sporen tot beter gedrag. We stimuleren ze om te voldoen aan internationale richtlijnen op het gebied van milieubeleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Hiervoor zorgt Kempen Capital Management namens ons fonds.

3. Uitsluiting

Als een bedrijf zijn gedrag niet verbetert, sluiten we het uit van onze beleggingen. Dit geldt sowieso voor ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van anti-persoonsmijnen, kernkoppen, of clustermunitie. Ook investeren we niet in obligaties van sommige landen. Dan gaat het om landen die zich niet houden aan internationale verdragen. Het criterium is dat we obligaties van een land kopen als dat land minimaal 90% van de belangrijkste verdragen en conventies met betrekking tot de onderwerpen uit de UN Global Compact hebben ondertekend.

4. Stembeleid aandelen

Wij voeren tenslotte een actief stembeleid op aandelen (op de zogeheten ‘discretionaire aandelenportefeuilles’). Ons pensioenfonds voert daarvoor een 'socially responsible investor' beleid, waarin de nadruk ligt op sociale factoren, mensenrechten en milieu die het lange termijn rendement en duurzaamheid van bedrijven beïnvloeden. Bij de uitvoering van het beleid maken we gebruik van een onafhankelijke partij (Glass Lewis) die de voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen op deze factoren beoordeelt. Ons fonds volgt de aanbevelingen van deze partij bij het uitbrengen van onze stem. Gedetailleerde rapportages over het stembeleid zijn op te vragen bij het pensioenfonds.

Ons fonds belegt ook in fondsen. Dan heb je te maken met hele bundels van beleggingen. Deze zijn in te delen in actieve en passieve beleggingsfondsen:

  • Voor de aandelenbeleggingen in beleggingsfondsen voeren de actieve beleggingsfondsen een eigen zogeheten ‘proxy-voting’ beleid (= stemmen waarbij volmachten worden afgegeven, stemmen op afstand)
  • De passieve aandelenfondsen beschikken niet over een actief stembeleid.