Risicomanagement

Beleggingsrisico

Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Je pensioen zou veel lager uitvallen of je zou meer pensioenpremie moeten betalen. Daarom belegt een pensioenfonds.
Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Ons fonds vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Dat is het zogenoemde risicomanagement.

Veel of weinig risico

Bij beleggen geldt het in het algemeen:

  • Weinig risico nemen leidt meestal tot weinig rendement
  • Meer risico nemen kan leiden tot een hoger rendement

Weinig risico met sparen

Bij sparen is er weinig risico: je stort je spaargeld op je bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

  • Het voordeel is dat je meer zekerheid hebt over hoeveel geld op je spaarrekening staat na een bepaalde periode is
  • Het nadeel is dat het saldo op je spaarrekening weinig toeneemt als de rente laag is

Als een pensioenfonds in het verleden alleen maar gespaard zou hebben, zou het pensioen nu 40% lager zijn geweest. Of zouden werknemers 70% meer pensioenpremie moeten betalen voor hetzelfde pensioen. Dat is eerder gebleken uit onderzoek van de Pensioenfederatie.

Risico’s van beleggen

Met beleggen lopen pensioenfondsen meer risico dan met sparen. Maar ook beleggen kan met meer of minder risico.

Minder risico

Een voorbeeld van minder risico is beleggen in obligaties. Een obligatie is een lening aan een land, bank of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente.

Meer risico

Een voorbeeld van meer risico is beleggen in aandelen. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming.

  • Gaat het goed met de onderneming waarin het fonds heeft belegd? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald bedrag als een soort winstuitkering voor de aandeelhouder. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden (dan de prijs waarvoor het fonds het aandeel gekocht heeft).
  • Gaat het slecht met de onderneming waarin het fonds heeft belegd? Dan wordt het aandeel vaak (veel) minder waard en zal het fonds meestal ook geen of minder dividend (winstuitkering) ontvangen van die onderneming.

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze te veel risico lopen. Maar als ze geen risico’s nemen, brengt het beleggen te weinig op. Ons fonds wil de zekerheid hebben dat nu en in de toekomst jouw pensioen betaald kan worden. Daarom maken we een mix om de risico’s te beperken.

De praktijk: risico’s beperken

Om de risico’s te beperken, onderneemt ons fonds op verschillende manieren actie:

1. Spreiden van risico

Ons fonds verdeelt de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën (sectoren). Als het in een sector tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere sector waar het beter gaat, worden gecompenseerd. Voorbeeld van zo’n sector is vastgoed (kantoren en huizen).

2. Beste beleggers

Binnen de beleggingscategorieën zoeken naar de beste beleggers (portefeuillemanagers). Die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee over hoe ze het geld van ons fonds mogen/moeten beleggen.

3. Regionale spreiding

Beleggingen spreiden we over verschillende regio’s. Als in de ene regio economisch minder goed gaat, dan kan dat met winst op beleggingen uit een andere regio worden gecompenseerd. Voorbeelden van regio’s zijn: Verenigde Staten van Amerika, Azië, Europa. Verder belegt ons fonds in opkomende markten.

4. Risico van een dalende rente afdekken

Bij een dalende rente moet een pensioenfonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitkeren. Door afdekking van het renterisico vermindert ons fonds het effect van een dalende rente op onze financiële positie.

5. Risico van valutaschommelingen afdekken

Omdat het fonds ook belegt in andere valuta dan de euro (= ons vermogen) en de pensioenen in euro’s betaald worden (= onze verplichtingen) is er een risico dat de euro meer of minder waard wordt. Door de afdekking van het valutarisico voorkomt ons fonds dat de waarde van de beleggingen verslechtert ten opzichte van de verplichtingen.

Hoeveel risico ons fonds kan en wil lopen, bepaalt het bestuur. De vermogensbeheerder moet binnen de bandbreedte van deze door het bestuur bepaalde risico’s de beleggingen voor het fonds uitvoeren.

Meer informatie

Het bestuur doet elk jaar verslag van de risico’s in het bestuursverslag. Het bestuursverslag is onderdeel van het jaarverslag. De jaarverslagen vind je op de pagina Documenten.